Arslan Avukatlık

DEMO HABER

Demo Haber  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.   Bu haber neden var? Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore […]

KİRA HUKUKU

Kira Hukuku kiraya veren ile kiracı arasındaki uyuşmazlıkları konu alan bir daldır. Konu olarak Türk Borçlar Kanunu içerisinde yer almakta olup, yelpazesi gayet geniştir. TBK’da genel hükümler, konut ve çatılı işyeri kiraları ve ürün kirası olarak bölümlere ayrılmıştır. Somut olarak en çok karşılaşılan uyuşmazlıklar konut ve çatılı işyeri kiralarıdır. Arslan Hukuk Bürosu olarak kira uyuşmazlıklarına […]

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HUKUKU

Fikir ve yaratıcılık sonucu oluşan ürünlerin korunmasını ve bu ürünlerle ilgili muhtelif hakların sağlanmasını hedefleyen fikri ve sınaî haklar hukuku tabiri caizse mülkiyet hakkının soyut fikirlerin somutlaşmış hali için ihdas edilmiş hukuk alanıdır. Klasik anlamıyla mülkiyet hakkına göre çok daha farklı bir yapı ve dolayısıyla hukuki birikim gerektiren bu alan iki kolda incelenebilir. Fikri mülkiyet […]

ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMALARI

Bir şirketin satın alınması veya şirketle birleşme işlemlerinde, hedef şirketin devralınmasından veya onunla birleşmeden önce, hedef şirketin hukuki ve mali durumunun ileride herhangi bir hukuki ve mali problem yaşamamak için ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. Yapılan bu işleme due diligence denir. Due diligence işleminde hukuksal açıdan sorumluluktan kaynaklanan rizikoların varlığı araştırılıp tespit edilir. Şirketin mevcut davalarının, […]

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bünyesinde çok çeşitli hukuki uyuşmazlıkların çözümünü barındıran bir hukuk dalı olup, işçi tarafın da işveren tarafın da ihtiyaç duyduğu dinamik bir yapıya sahiptir. İşveren açısından olası bir uyuşmazlığı kazanabilmek için iş sözleşmesi devam ederken herşeyi mevzuata uygun yapmak gerekmektedir. Zira uyuşmazlık mahkemeye intikal ettiğinde davaların işçi lehine sonuçlanacağının bilinmesi gerekmektedir. […]

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul hukuku, içerisinde çok çeşitli uyuşmazlıkları barındıran bir hukuk dalıdır. Ofisimizde çok yoğun bir şekilde gayrimenkul hukukuna ilişkin çalışmalar yürütmekteyiz. Bu alanda öncelikle en çok karşılaşılan davalardan biri tapu iptal ve tescil davasıdır. Tapu iptal ve tescil davaları genellikle muvazaaya dayanan ve mal kaçırma amacıyla yapılan işlemlerden doğmaktadır. Örneğin vekaletin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal […]

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdare hukuku, idarenin kuruluş işleyişine uygulanan kuralların bütünüdür. Kamu gücü kullanarak, bireylerin iradelerine ihtiyaç duymaksızın, onların hukuksal statülerinde değişiklik yapma yetkisine sahip idarenin yaptığı tüm işlem ve eylemlerin yargısal yolla denetlenebilir. Anayasa m. 125/1 uyarınca, “İdarenin her türlü işlem ve eylemine karşı yargı yolu açıktır”. İdari dava türleri şunlardır;  “i. İdari işlemler hakkında yetki, şekil, […]

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

Arslan Hukuk Bürosu olarak uyuşmazlıkların çözümünde dava yoluna gidilmekteyse de müvekkillerimizin lehine olması halinde ve daha kısa sürede çözüme ulaşılabilecek durum mevcut ise alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını kullanmaktayız. Dava takibi konusunda diğer başlıklarımız altında hangi davalar ile ilgilendiğimizi belirtmiştik. Bunun yanında davalarımızda tüm duruşmalarımıza itinayla katıldığımızı ve Mahkemelerin verdiği ara kararları titizlikle takip ettiğimizi belirtmek […]

TANIMA VE TENFİZ HUKUKU

Tanıma ve Tenfiz Hukuku, yabancı mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararlarının ülkemizde bağlayıcı olabilmesi ve/veya icra edilebilir olabilmesi bakımından başvurulması gereken bir hukuk alanıdır. Başka bir devlet mahkemesi tarafından verilen kararların tanınması ve tenfizi Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, tarafı olduğumuz uluslararası antlaşmalar ve ilgili yönetmelik kapsamında sağlanmaktadır. Buna göre yabancı bir […]

İCRA İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku, alacağını tahsil edemeyen bir alacaklının, kanun çerçevesinde devlet kuvvetiyle alacağının tahsili amacıyla başvurulan bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda, borcunu ödemekten imtina eden ve/veya kendisine ulaşılamayan borçlu aleyhine icra müdürlüklerinde icra takibi başlatılır. Borçlu aleyhine başlatılan icra takibinin konusunu alacaklının alacağı ve mevcut ise faizleri oluşturur. Alacağın tahsili amacıyla, borçlunun sahibi olduğu […]