Arslan Hukuk Bürosu olarak uyuşmazlıkların çözümünde dava yoluna gidilmekteyse de müvekkillerimizin lehine olması halinde ve daha kısa sürede çözüme ulaşılabilecek durum mevcut ise alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını kullanmaktayız. Dava takibi konusunda diğer başlıklarımız altında hangi davalar ile ilgilendiğimizi belirtmiştik. Bunun yanında davalarımızda tüm duruşmalarımıza itinayla katıldığımızı ve Mahkemelerin verdiği ara kararları titizlikle takip ettiğimizi belirtmek isteriz. Ayrıca müvekkilimizin hakkına halel gelmemesi adına ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz uygulamalarımız da mevcut olup, gereken hallerde Mahkeme’lerden derhal tedbir veya haciz kararları talep edilerek uygulamaya konmaktadır.

Bu başlık altında ise alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından bahsetmiş bulunuyoruz. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını tahkim, arabuluculuk, uzlaştırma şeklinde sayabiliriz. Öncelikle tahkimden bahsedilecek olunursa, dava yoluna en yakın uyuşmazlık çözümü tahkimdir denilebilir. Zira taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar haricinde gidilebilen tahkimde de mahkemede olduğu üzere esasen bir yargılama yapılmaktadır. Bu yolu davadan ayıran en önemli farklardan biri tarafların kısa bir yargılama sürecine tabi olmalarıdır. Tahkim yargılaması ilk toplantı tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde bitirilmelidir.

Taraflar tahkim yargılaması için öncelikle tahkim sözleşmesi yapmalıdırlar. Bu sözleşme ayrı olarak yapılabileceği gibi taraflar arasındaki sözleşmenin bir şartı da olabilir. Genellikle uygulamada taraflar arasında tahkim sözleşmesi olduğu halde diğer tarafın dava açtığını görmekteyiz. Bu durumda davaya tahkim ilk itirazı ileri sürülerek davanın usulden reddi sağlanabilir. Ayrıca tarafların dava esnasında da tahkime başvurmaya karar verebileceğini belirtmek isteriz. Bu halde dosya Mahkeme tarafından hakem kuruluna gönderilir.

Tahkim yargılamasında verilen karara karşı iptal davası açılabilmektedir. Ancak belirtmek isteriz ki kanunda sayılan iptal sebepleri sınırlı olup, iptal davasında esasa ilişkin bir inceleme yapılmaz. Yani kanunda tahdidi olarak sayılan iptal sebeplerinden herhangi biri mevcut değil ise esas olarak hakemlerin verdiği karar tarafları bağlar.

Bunun yanında tahkimin bir kolu olan sigorta tahkim komisyonuna da değinmek istemekteyiz. Zira özellikle trafik kazalarında yargılamanın hızlı bir şekilde sona ermesi için genellikle tercih edilen yol sigorta tahkim komisyonudur. Arslan Hukuk Bürosu olarak biz de müvekkillerimizin sigorta uyuşmazlıklarında haklarını daha hızlı elde edebilecekleri sigorta tahkim yoluna başvurmaktayız.

Bir başka alternatif çözüm yolu olan arabuluculuk hukukumuzda son yıllarda uygulanan ve çok sonuç alınan bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Arabulucu, arabuluculuk sınavlarını kazanmış avukattır. Arabuluculukta arabulucunun belirlediği yere gidilerek (genelde arabulucunun ofisidir) tarafların bir araya gelmesi ve orta yolu bulmaya çalışmaları sağlanır. Arabuluculuk tarafların kendi iradelerinin daha ön planda olduğu, yargılama olmayan bir daldır. Arabuluculuk ihtiyari ve zorunlu olmak üzere ayrılmaktadır. Taraflar isterlerse ihtiyari olarak arabulucuya gidebilirler. Ancak çıkarılan son kanunlarla iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunludur. Bu bir dava şartı olduğundan bu alanlarda arabulucuya başvurulmaması halinde dava şartı noksanlığından dava usulden reddedilir. Arslan Hukuk Bürosu olarak özellikle iş hukukundan doğan uyuşmazlıklarda çok sayıda arabuluculuk anlaşması yapmış bulunmaktayız. Zira bu hem işçi lehine hem de işveren lehine olan bir durumdur. Dolayısıyla arabuluculuk yolundan faydalanılmasını tüm müvekkillerimize yolun başında tavsiye etmekteyiz.

Diğer bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu uzlaştırmadır. Bu ceza hukukunda uygulanan bir yöntemdir. Kişinin aleyhine iddianame düzenlenmesi gereken bir durum söz konusu ise Savcı öncelikle kişileri uzlaştırmaya davet eder. Mağdurun uzlaştırmayı kabul etmesi durumunda failin aleyhinde iddianame düzenlenmez ve kamu davası açılmaz. Uzlaştırmayı da uzlaştırma sınavını başarıyla geçen uzlaştırmacılar yapmaktadır. Uzlaştırma yalnızca Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde sayılan suçlarda yapılabilmektedir.