Arslan Hukuk Bürosu

Giriş

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, hukuk büromuz (“Arslan Hukuk”) tarafından müvekkillerine, ziyaretçilerine, çalışanlarına, çalışan adaylarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacını taşımaktadır.

Genel İlkeler, Hukuki Sebep ve Amaç

Arslan Hukuk tarafından kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda, kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz elektronik veya fiziki ortamda toplanmakta, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülen haller bulunması”, “akdedilen/akdedilecek sözleşmelerin ifası” ve “temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, Arslan Hukuk’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; takip ve dava süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz kanunun 8. ve 9. maddeleri kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla, kanunlarda açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve yasa gereği zorunlu tutulan hallerde ve/veya sözleşmelerden doğan zorunluluk gereği paylaşılması gereken gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılacaktır.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı bir şekilde üçüncü kişilerin eline geçmesini engellemek için Arslan Hukuk tarafından her türlü idari ve teknik tedbir alınmıştır.  

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Arslan Hukuk, tarafınızdan onayınız dâhilinde elde edilecek veriler, yukarıda belirtilen işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca saklanacaktır. Amacın ortadan kalkması halinde ve verilerin saklanmasını gerektiren başka bir sebebin olmaması halinde (eğer ilgili mevzuatta veri saklanmasını gerektiren ayrı bir düzenleme yok) ise imha edilir. Websitesine yüklediğiniz CV’ler olumsuz neticelendirilmesi halinde derhal imha edilir. Ayrıca tarafınızca da her zaman ortada geçerli bir nedenin kalmadığını ispat ederek işlenen verinin imha edilmesini talep edebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikâyet

Kanun’un 11. maddesinde açıkça sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Kanun’un 13. maddesi uyarınca tarafımıza iletmeniz halinde başvurunuz, 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, Arslan Hukuk tarafından verilen cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayette bulunabilirsiniz. Yukarıda değinilen Arslan Hukuk’a başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Arslan Hukuk Bürosu olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya web sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak ya da ofis adresimiz “Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad. Gün Apt. No: 30/4 Nişantaşı, Şişli/İstanbul” adresine noter, iadeli taahhütlü mektup vb. yollarla veya bizzat gelerek iletebileceğinizi belirtmek isteriz.