İç hukukumuzda kişilerin, temel hak ve özgürlüklerinin ihlalleri halinde Anayasa Mahkemesini doğrudan harekete geçirebilmeleri “bireysel başvuru” yolu ile mümkündür. Hukukumuzda 2010 Anayasa değişikliği ile tanınmış olup, 2012 itibariyle uygulaması bulunan bireysel başvuru olanağı ile; kamu idaresi tarafından temel haklarından herhangi birine zarar verildiği kanısında olan herkesin bu hakların teminini talep edebilmesi imkanı tanınmıştır. Dolayısıyla gerçek kişiler ve tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bu olağanüstü kanun yolunun başvurucusu olabilir. Yabancı ülke vatandaşları ise yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklar dışında başvurucu olabilecektir.

Kamu gücü tarafından gerçekleştirilmiş temel hak ve özgürlük ihlaline karşı bireylerin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmesi için, ihlal edildiği düşünülen hakkın ve özgürlüğün, Anayasa’da ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek protokollerinde koruma altına alınmış olması gerekir.

Anayasal hakların ihlali dolayısıyla başvurulan bir yol olması nedeniyle öncelikle başvurucuların iç hukuktaki olağan kanun yollarını tüketmiş olmaları, yani temel hak ve özgürlüklere ihlal ihtiva ettiği düşünülen kararın kesinleşmiş olması gerekir. Bu yönüyle bireysel başvuru temel hak ve özgürlükler adına ikincil nitelikli bir yargı yoludur. Olağan kanun yolları tüketildikten, başka bir kanuni hak talep etme yolu öngörülmemiş ise de ihlalin öğrenilmesinden itibaren otuz gün içinde bireysel başvurunun yapılması gerekir. Başvurucunun haklı mazeretinin varlığı halinde, bu mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren on beş gün içinde bireysel başvuru gerçekleştirilmelidir. Anayasa Mahkemesince ayrıca söz konusu mazeretin geçerlilik incelemesi de yapılır.

Bireysel başvuru formunun doldurulması, gerekli belgelerin eklenmesi suretiyle ve usulüne uygun yapılması gereken bireysel başvuru harca tabidir. Bir veya daha fazla eksikliğin bulunması halinde başvuru 15 günlük süre tanınarak bu süre içinde eksikliğin giderilmesi istenir. Süresi içinde eksikliği tamamlanmamış başvurular idari yönden reddedilir, verilen bu red kararına yedi gün içinde itiraz edilmesi mümkündür, itiraza ilişkin verilecek karar ise kesindir. Bu bağlamda başvurunun kabul edilebilirliği ve geçerliliği yönünden, matbu başvuru formunun usulüne uygun doldurulması ve eklerinin sunulmasının ciddi anlamda önem arz ediyor ediyor olmasının bilinciyle Arslan Hukuk Bürosu olarak yaptığımız bireysel başvurularda sürecin eksiksiz ve sağlıklı yürümesini sağlayarak müvekkillerimizin hak ihlallerinin giderilmesi adına uzman kadromuzla gereken bütün teknik donanımı sağlamaktayız.

Yapılmış bireysel başvuru ile ilgili komisyonlarca yapılan kabul edilebilirlik incelemesinde başvurucunun temel hak ve özgürlük ihlali konusunda uğradığı zararın niteliği ve başvurunun dayanağı hakkında tespit yapılır ve bu bağlamda kabul veya kabul edilemezlik kararı verilir. Adil yargılanma hakkı, yaşam hakkı, özel yaşamın gizliliği, ifade özgürlüğü vs. gibi bireyin günlük hayat pratikleri yönünden vazgeçilmez ve insan onuru adına olmazsa olmaz temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak kabul edilmezlik kararı verilmesinin önüne geçmek ve ihlal edilen temel hak ve hürriyetin teminini sağlamak adına Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusunun teknik bilgiyi haiz ve uzmanlaşmış bir ekipçe yapılması büyük önem ihtiva eder. Bu bağlamda müvekkillerimize olağan ve olağanüstü kanun yolları ile ilgili olarak sair hukuki desteği profesyonel ekibimizle özenle sağlamaktayız.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve ek protokollerinde koruma altına alınan hakları, bu sözleşmeye ve protokollere taraf olan devletçe ihlal edilen gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve hatta tüzel kişiliği bulunmayan kişi toplulukları ve hükümet dışı örgütler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir.  Bu başvurunun ve hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi belli şart ve gerekliliklerin tamamlanmış olmasına bağlıdır. Öncelikle ihlal dolayısıyla aleyhinde bireysel başvuru ile şikayet yoluna gidilecek olan kişi bir “devlet” olmalı, bu devlet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini tanımış olmalıdır. Söz konusu ihlalin devlet tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aranan bir diğer başvuru şartı ise iç hukuktaki bütün kanun yollarının tüketilmiş olmasıdır. Mahkemece başvuru sahibinin iç hukuk yollarını tükettiğinin ispatı aranmaktadır. İç hukuk yolları tüketilmesinden, yani son kararın kesinleşmesinden sonra bireysel başvurunun altı ay içinde yapılması gerekir. Başvuru sürecinde devlet tarafından gerçekleştirilen ihlalin sözleşmede yer alan haklarla ilişkisini tespiti, iç hukuk yollarının tamamlanması ve akabinde sürenin takibi alanında uzman ekibimizce profesyonelce takip edilerek başvurunun sıhhatli bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bireysel başvurusu bizzat yapılabilmekle birlikte, başvurunun kabulü halinde hukuki anlamda destek almak zorunludur. Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusunda olduğu gibi bir matbu form doldurulmak suretiyle yapılan başvuruda dil ile ilgili bir zorunluluk yoktur ancak başvuru sonrasında yapılacak yazışmaların İngilizce veya Fransızca yapılması aranmaktadır. Bu bağlamda Arslan Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin başvuru formlarını uluslararası hukukta uzmanlaşmış kadromuzla düzenleyerek takip ediyoruz. Ayrıca Komitenin başvuru hakkında yapacağı incelemede oybirliği ile başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermesi mümkündür ve bu karar kesindir, böyle bir hak kaybı yaşanmaması adına gereklilikleri yerine getirerek profesyonel hizmet sağlıyoruz.