İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, bünyesinde çok çeşitli hukuki uyuşmazlıkların çözümünü barındıran bir hukuk dalı olup, işçi tarafın da işveren tarafın da ihtiyaç duyduğu dinamik bir yapıya sahiptir. İşveren açısından olası bir uyuşmazlığı kazanabilmek için iş sözleşmesi devam ederken herşeyi mevzuata uygun yapmak gerekmektedir. Zira uyuşmazlık mahkemeye intikal ettiğinde davaların işçi lehine sonuçlanacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu tür uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık çok önem arzetmektedir. Ofisimizde de bu hukuk dalında hem işçilere hem işverenlere gerek danışmanlık noktasında gerekse dava noktasında hukuki hizmet verilmektedir. Bu dalda en çok karşılaşılan uyuşmazlık tartışmasız işçi-işveren arasındaki alacak davalarıdır. Genellikle işçi, iş sözleşmesinin feshini müteakiben işçilik hak ve alacakları için dava açma yoluna gitmekte ve bu süreçte hak kazanmış olduğu alacaklarına zaiyatsız şekilde kavuşmak üzere profesyonel bir yardım almaktadır. Bu tür davalarda çalışılan hukuk bürosunun her iki tarafa hizmet veren bir büro olması, işçi ve işveren tarafının zayıf ve güçlü yönlerini bilmesi açısından müvekkile fayda sağlayacaktır.

İş Hukuku’nda değinilmesi gereken diğer bir dava ise işe iade davalarıdır. Söz konusu davanın açılabilmesi için kanunda bazı şartlar bulunmakta olup, şartları sağlayan çalışanlar işe iade davası açabilirler. İşe iade davası ile birlikte işçi, işe iade hakkı kazanır ve kanunda belirlenen süreye riayet ederek işverene başvurur. İşveren kendisini başvurudan itibaren 1 ay içerisinde işe başlatmak durumunda olup, başlatmadığı durumda işçinin boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatını ödemek zorundadır. Arslan Hukuk Bürosu olarak ofisimiz yine tüm bu süreçleri en iyi şekilde yönetmek üzere hizmet vermektedir.

İş Hukuku’nda işçi yönünden ikame edilebilecek bir diğer dava iş kazalarından doğan tazminat davalarıdır. Bu davalar da yine işçinin profesyonel bir hukuk hizmeti almasını gerektirmektedir. Zira Arslan Hukuk Bürosu olarak biz de iş kazalarından doğan tazminat davalarında vekillik üstlenmekteyiz. Söz konusu davalarda en önemli noktalardan biri dava esnasında Mahkeme’ce alınan bilirkişi raporlarını doğru analiz edebilmektir. Dolayısıyla teknik bir bakış açısına da haiz olmayı gerektiren bu tarz uyuşmazlıklarda işçinin bir avukat ile çalışması büyük önem arz etmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nda değinilmesi gereken bir diğer dava türü hizmet tespit davalarıdır. İşçi, işveren nezdinde çalıştığı halde sigorta girişi yapılmamakta veyahut eksik ödeme yapılmaktadır. Dolayısıyla çalışanların SGK nezdindeki prim gün sayısı ile prim meblağının düzeltilmesi açısından hizmet tespit davaları büyük önem arz etmektedir. Burada en çok karşılaşılan husus zamanaşımından dolayı davaların reddedilme tehlikesi olup, somut olaya göre zamanaşımına ilişkin istisna haller iyi bir şekilde değerlendirilmelidir.

Buraya kadar bahsedilen dava türleri işçi açısından değerlendirilmiş olup, aynı davalarda çok sayıda işveren vekilliği yaptığımız dosyalarımız da bulunmaktadır. Zira işverenler nezdinde verdiğimiz hizmet, genellikle işçinin iş sözleşmesinin feshinden itibaren başlamakta olup, işverenler açısından iş davalarındaki en önemli noktanın bu husus olduğu söylenebilir. İşverenlerin yapmış olduğu en büyük hatalardan biri işçinin çıkışını yanlış kodla yapmalarıdır. İşçi ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılıktan çıkarılacak olsa dahi, işverenler genellikle çıkış kodlarını SGK nezdinde yanlış girmekte ve davayı bu sebeple kaybedebilmektedirler. Yine işverenlerin gerçekten geçerli bir neden olduğundan dolayı iş sözleşmesini feshettiği durumlarda dahi fesih prosedürünü yanlış yönettiklerinden, işçiler işe iade davalarını da kazanmaktadırlar. Hukukumuzda işçi lehine yorum ilkesi mevcut olsa da işverenler açısından da gerçekten kazanılabilecek davalar mevcut olabilmektedir. Ancak belirttiğimiz üzere fesih sürecinin doğru yönetilmesi şartıyla.. Dolayısıyla işverenler açısından taraf oldukları İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’na dair davalarda Arslan Hukuk Bürosu olarak işverenlerin somut olaydan en az zararla etkilenmesini sağlamak üzere hizmet vermekteyiz.

Ayrıca ofisimiz işverenlere SGK nezdinde prim teşvikleri konusunda da hizmet vermekte olup, konuya ilişkin hem danışmanlık hem de davalar konusunda tecrübe sahibiyiz. Dolayısıyla İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’ndan doğan tüm uyuşmazlıklar için ofisimizin her zaman bu konudaki uzman kadrosuyla hizmet vermeye hazır olduğunu bildirmek isteriz.

Son olarak Arslan Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize verdiğimiz bir diğer hizmet konusunun geçici iş ilişkisi olduğunu, buna ilişkin detaylı açıklamaya ayrı bir başlık altında değinildiğini belirtmek isteriz.